Методика створення портфоліо

как отправить заявку на кредит во все банки
онлайн заявка на кредит наличными.

ПОРТФОЛІО як засіб підвищення якості освіти

 Усяка оцінка припускає вимір того, що є, і його порівняння з тим, що повинно бути, тобто порівняння реального стану справ з нормою. У навчальних закладах, як правило, є банк даних про ефективність професійної діяльності педагогів та її зв'язку з підвищенням кваліфікації, але потрібно виходити на розуміння необхідності нагромадження досягнень, які формують своєрідний «портфель», що містить набір доказів оволодіння професійними компетенціями. Іншими словами, у викладача повинно бути «досьє успіхів», у якому віддзеркалюється все цікаве, корисне і гідне з того, що відбувається в житті викладача. Таким «досьє успіхів» може стати портфоліо педагога.

Портфоліо також є технологією автентичного оцінювання освітньої і професійної діяльності. Це індивідуальний, персонально підібраний пакет матеріалів, які з одного боку, демонструють результат роботи, а з іншого, містять інформацію, яка характеризує способи аналізу і планування діяльності студента, викладача, методиста.

У методичному посібнику зібрані матеріали, які допоможуть методисту, викладачу розібратися у технології, правильно дібрати і укласти матеріали свого портфоліо, організувати зібрання, систематизацію та укладання портфоліо.

Посібник призначений для методистів, викладачів навчальних закладів.

Портфоліо викладача

Вимоги до оформлення портфоліо

Портфоліо викладача оформляється в папці з файлами. Кожний окремий матеріал, включений в портфоліо, повинен датуватися. Склад портфоліо залежить від мети, конкретних завдань, які ставить перед собою викладач.

Портфоліо може оформлятися як у вигляді традиційної папки, так і з використанням інформаційних технологій. Використання даних технологій дозволяє спростити процес складання портфоліо, забезпечує постановку поточних завдань і спостереження за їх досягненням, автоматичне датування робіт при їх розміщенні, доступність їх для колег, а також ефективний зворотній зв'язок і оцінку кожної представленої роботи, дає можливість організувати відкрите обговорення.

Будь-яка модель портфоліо повинна починатися з титульної сторінки, на якій подаються особисті дані педагога, його фотографія, назва навчального закладу тощо.

Обов'язкові розділи:

-  Титульна сторінка:

Можна оформити так:

 • Прізвище, ім'я, по батькові викладача;
 • повна назва навчального закладу;
 • назва ВУЗу, який закінчив викладач;
 • стаж роботи в даному закладі;
 • кваліфікаційна категорія, звання;
 • назва предмета, який викладає, на якій спеціальності, якому курсі;
 • період, за який представлені матеріали;
 • в правому верхньому куті розміщується фотографія викладача довільних розмірів .
 • «Зміст портфоліо», де перераховуються всі представлені - матеріали з позначенням сторінок;
 • супроводжувальний лист власника документу з описом мети, призначення і короткого опису даного порт фоліо.

При складанні портфоліо враховується структурування і логічність. Зібрані матеріали слід сформувати за розділами, які повинні мати заголовки;

Коментар до портфоліо має бути вдумливим, таким, що відображає власні думки викладача щодо його діяльності, дає повну картину творчого зростання педагога. Він може бути представлений у вигляді окремого листа читачеві, виступу, короткого параграфа з вираженням своїх думок, пояснювальної записки і так далі.

Об'єм матеріалів портфоліо від ЗО до 70 сторінок друкованого тексту. Текст розміщується з дотриманням таких розмірів полів: ліве не менше 30 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 15 мм. При комп'ютерному наборі використовується 14 шрифт.

У випадку включення в портфоліо студентських робіт необхідно додати до них коментар викладача, анотацію чи супровідний лист. Доцільно до портфоліо включити дані про нагороди викладача.

Мета ведення портфоліо викладачем:

 • систематизація досвіду;
 • чітке визначення напрямів розвитку, що полегшує самоосвіту або консультування з боку колег і адміністрації;
 • об'єктивніша оцінка професійних умінь;
 • допомога в атестації, в отриманні вищої категорії, вищої посади при участі в конкурсі.

Портфоліо необхідний для проведення всебічного систематичного аналізу викладачем своєї педагогічної діяльності. Викладач в своєму портфоліо відстежує ефективність власного викладання, проводячи самооцінку своєї педагогічної діяльності. Це особистий план реалізації свого професійного потенціалу і поліпшення викладацької діяльності. У портфоліо викладач відстежує хід і результати учбового процесу. Весь об'єм значущої інформації, який знаходиться в портфоліо, необхідний для пошуку відповідей на власні питання. Спроба відповісти на ці питання неминуче примушує поглянути на свою роботу критично. А сам процес пошуку відповіді на власні питання сприяє професійному зростанню педагога.

Правила складання портфоліо:

 • якомога точніше сформулювати портфоліо, самокритично оцінивши свої можливості і здібності;
 • визначити вигляд і структуру портфоліо, види рефлексії і критерії оцінки;
 • зібрати наявні документи і матеріали і розташувати їх в певному порядку; скласти перелік;
 • всі документи повинні бути датовані, у них повинні бути вказані посади і звання рецензентів, авторів, які пишуть рекомендації за результатами портфоліо (наприклад до атестації);
 • важливо періодично поповнювати портфоліо відповідними документами і відстежувати результати роботи відповідно до поставлених цілей;
 • вказати джерела, що використані для роботи для роботи інформації, описувати засоби і методи роботи;

Принципи формування портфоліо

 1. Системність і регулятивність самомоніторингу.
 2. Достовірність.
 3. Об'єктивність.
 4. Націленість автора на самовдосконалення.

5.Структуризація матеріалів, логічність і лаконічність всіх письмових пояснень.

 1. Акуратність і естетичність оформлення.
 2. Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів.
 3. Наочність результатів роботи.
 4. Технологічність.

 Орієнтовні моделі оформлення портфоліо

До ведення портфоліо немає єдиних вимог. Зміст і структура залежить від мети та завдань.

Підходи до побудови портфоліо можуть бути різними і залежати від індивідуальних особливостей викладача. Важливо, щоб викладач проаналізував свою роботу, власні успіхи, узагальнив і систематизував педагогічні досягнення, об'єктивно оцінив свої можливості, побачив способи подолання труднощів і досягнення вищих результатів.

Варіанти ведення портфоліо.

Традиційно портфоліо складається з трьох розділів: «портфоліо документів», «портфоліо робіт», «портфоліо відгуків».

Портфоліо документів - це портфель сертифікованих (задокументованих) освітніх досягнень. Тут можуть бути: диплом, різноманітні посвідчення, сертифікати, документи про участь в конкурсах, грамоти тощо.

Це дає можливість як кількісної так і якісної оцінки матеріалів портфоліо та діяльності викладача. Однак портфоліо документів дає уявлення про результати, але не описує процес індивідуального розвитку спеціаліста.

Портфоліо робіт - зібрання різних творчих, проектних, дослідницьких робіт, плани, друковані матеріали, власні методичні розробки, виступи, доповіді тощо. Дане портфоліо дає якісну оцінку за заданими параметрами: повнота, різноманітність, динаміка творчої активності, направленість інтересів тощо.

Портфоліо відгуків - включає самооцінювання власних робіт, оцінки колег, студентів, батьків, працівників відділу освіти, резюме, рецензії тощо.

Структура портфоліо:

Розділ 1. Спільні відомості про викладача.

Даний розділ включає матеріали, що відображають досягнення викладача в різних областях:

 • прізвище, ім'я, по батькові, рік народження;
 • освіта (що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом);
 • трудовий і педагогічний стаж роботи в даному навчальному закладі;
 • підвищення кваліфікації (назва структури, де прослухані курси, рік, місяць, проблематика курсів);
 • копії документів, підтверджуючих наявність вчених і почесних звань і ступенів;
 • найбільш значимі урядові винагороди, грамоти, листи подяки;
 • дипломи різних конкурсів;
 • інші документи на розсуд того, хто атестується.

Цей розділ дозволяє судити про процес індивідуального розвитку педагога.

Розділ 2. Результати педагогічної діяльності

У цей розділ поміщаються:

 • матеріали про результати освоєння студентами навчальних програм і сформованості у них ключових компетентностей з предмету, що викладається;
 • порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за 2 роки на підставі контрольних зрізів, тощо;
 • результати проміжного і підсумкового контролю студентів;

Матеріали даного розділу повинні давати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності викладача, що атестується, за певний період.

Розділ 3. Науково-методична діяльність

У цей розділ поміщаються методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога:

 • обґрунтування вибору того, хто атестується, навчальної програми і комплекту навчально-методичної літератури;
 • обґрунтування вибору того, хто атестується освітніх технологій, які ними реалізуються;
 • обґрунтування використання тим, хто атестується в своїй практиці тих або інших засобів педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів;
 • використання інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі, технологій навчання дітей з особливими потребами;
 • робота в методичному об'єднанні, співпраця з вузами та іншими установами;
 • участь в професійних і творчих педагогічних конкурсах;
 • участь в методичних і предметних тижнях;
 • організація і проведення семінарів, «круглих столів», «майстер-класів і т. п.;
 • проведення наукових досліджень;
 • розробка авторських програм;
 • написання рукописів кандидатської або докторської дисертації;
 • підготовка творчого звіту, реферату, доповіді, статті;
 • інші документи.

Розділ 4. Позаурочна діяльність

Розділ містить документи:

 • список творчих  робіт,   рефератів   навчально-дослідницьких  робіт,   проектів,   виконаних
  студентами по предметах;
 • список переможців олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів та ін.;
 • сценарії виховних заходів, фотографії і диски із записом проведених заходи? (виставки, наочні екскурсії, КВК, брейн-ринги іт. п.);
 • програми роботи гуртки? і факультативи?;
 • інші документи.

Розділ 5. Навчально-матеріальна база

У цьому розділі поміщається виписка з паспорту навчального кабінету (за його наявності):

 • список словників та іншої довідкової літератури по предметах;
 • список наочних посібників (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети та ін.);
 • наявність технічних   засобів   навчання   (телевізор,   відеомагнітофон,   музичний   центр, діапроектор та ін.);
 • наявність комп'ютера    та    комп'ютерних   засобів    навчання    (програми   віртуального експерименту, контролю знань, мультимедійні підручники і т. п.);
 • аудіо- і відеопосібники;
 • наявність дидактичного матеріалу, збірок завдань, вправ, прикладів рефератів і творів та ін.;
 • інші документи за бажанням викладача.

 Портфоліо як засіб організації проходження атестації

викладача

Як відомо, для вирішення освітніх завдань потрібні висококваліфіковані кадри, здатні працювати ініціативно і творчо. Крім того, керівництво хоче чітко уявляти собі як оцінювати і оплачувати працю педагогів, стимулювати їх розвиток і активність. Там, де все повторяється однаково щодня, педагогічні працівники швидко втрачають творчу активність, перестають дивитися на навчально-виховний процес як на об'єкт удосконалення.

І справді, для чого щось змінювати коли воно і так працює?! І самі того не помічають як відстають від учасників ринку освітніх послуг. Щоб зрозуміти вигідність ведення процесу на основі стабільності і творчості, потрібно постійно, щодня, дивитись на ключові стратегії своєї діяльності по-новому, створюючи таким чином стабільну систему саморозвитку. Тоді навчальний заклад зможе поетапно і зрозумілим для всіх чином проводити еволюційні перетворення в сфері професійної діяльності педагогічних працівників.

Одним з засобів, які допомагають вирішити це непросте завдання, є атестація педагогічних кадрів, особливо, якщо вона узгоджується з системою морального і матеріального стимулювання, стажуванням і навчанням. Якщо атестація побудована у відповідності до принципів системного мислення «все впливає на все», то керівництво навчального закладу буде мати належний і довгостроковий ефект від її проведення.

Щоб атестація педагогічних працівників не перетворилася в чергову формальність та бюрократію, в створення її варіативних форм і процедур потрібно включати весь колектив. Форми і процедури атестації повинні виходити з моделі «виграш - виграш» для освітньої установи і самого працівника.

Одним з можливих варіантів вирішення означених проблем і завдань є організація проходження атестації педагогічних кадрів на основі створення портфоліо досягнень професійної діяльності.

Портфоліо є способом фіксації, нагромадження і оцінки індивідуальних досягнень викладача за певний проміжок часу. З допомогою портфоліо викладач може представити свої досягнення перед членами атестаційної комісії, довести свою відповідність певному кваліфікаційному рівню.

Мета ведення портфоліо як інструмента моніторинга професійних досягнень:

Оціночно-стимулююча (основа для підвищення кваліфікаційної категорії);

Розвивальна стосовно до освітньої ситуації.

Рівень підготовки викладача неможна виміряти окремими тестами чи екзаменами. На відміну від традиційного підходу, при якому окремо оцінюються предметні, методичні і педагогічні знання, професійний портфоліо дає можливість здійснити всебічну оцінку професійного рівня педагога. Використання професійного портфоліо в рамках атестації викладачів дозволить перенести акцент з того, що викладач не знає та не вміє, на те, що він знає і вміє, дає можливість інтеграції якісної та кількісної оцінок, перенесення педагогічного наголосу з оцінки комісії на самооцінку викладача.

Структура атестаційного портфоліо представляє собою своєрідний орієнтир всіх можливих видів активності педагога. Даний портфоліо може складатися з двох частин:

І. Характеристика професійної діяльності викладача

 1. II. Характеристика якості освіти

До першої частини доцільно включити:

 • Показники володіння сучасними освітніми технологіями;
 • Показники участі у науково-методичній роботі;
 • Показники інноваційної діяльності

До структури другої частини доцільно включити:

 • динамічні показники предметних знань, навчальних компетентностей і мотиваційно-емоційної сфери;
 • абсолютні показники предметних знань та загальнонавчальних компетентностей;
 • рейтинг педагога

Динамічні показники важливі тому, що відображають результати власне професійної діяльності викладача з питання вирішення професійних проблем. Облік виключно абсолютних досягнень може привести до заохочення штучного відбору дітей і оцінки не якості роботи викладача, а лише рівня підготовки студентів.

Абсолютні показники - це досягнення на предметних олімпіадах, конкурсах, участь студентів у різноманітних проектах тощо.

Рейтинг педагога можна виводити не лише за результатами участі у науково-методичній роботі та рівня навчальних досягнень студентів. Можна виводити рейтинг викладача і за результатами опитування батьків, студентів.

Також до даного портфоліо додаються творчі доробки викладача, відгуки про його професійну діяльність.

З метою підготовки до атестації викладачу пропонується ведення портфоліо за наступною схемою:

Портфоліо педагога

Прізвище, ім'я, по батькові викладача

Навчальний заклад

Спеціальність

Кваліфікація

Кваліфікаційна категорія

Дата останньої атестації

Характеристика професійної діяльності викладача

Розділ 1. «Офіційні нагороди» (звання, нагрудні знаки, медалі, ордени)

з/п

№ документа

Назва

Ким видано

Дата видачі

 

 

 

 

 

Розділ 2. «Документи» (дипломи, атестати, грамоти, гранти, сертифікати тощо)

 

з/п

Назва документа

Зміст    (за    що нагороджено)

Ким видано

Дата видачі

 

 

 

 

 

Розділ 3. Дані про підвищення кваліфікації

 

з/п

Термін

проходження

курсів

Місце проходження

Тема курсової роботи

Тематика курсів

№ посвідчення

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Науково-методична робота викладача

 

з/п

Форма роботи

Рівень (обласний, районний, місцевий)

Термін роботи

Тема,         над якою

працював

Результат

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. Робота викладача з узагальнення та поширенню власного педагогічного досвіду

 

Тема досвіду

Термін

Автор  вивчення та

Форми

Примітка

з/п

 

вивчення    та узагальнення

узагальнення

поширення

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 6. Наявність власних методичних розробок, публікацій, проектів, програм тощо

 

з/п

Тема роботи

Дата напрацювання

Форми,      місце поширення

Апробація

 

 

 

 

 

Розділ 7. Участь у проведенні майстер-класів, конференцій, семінарів, круглих столів тощо

 

№ з/п

Форма участі

Дата проведення

Місце проведення

Рівень

Тема виступу

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 8.

Участь

в конкурсах

 

з/п

Назва конкурсу

Дата проведення

Форма участі

Результат

 

 

 

 

 

Розділ 9. Участь в інноваційній діяльності

 

№ з/п

Форма участі

Рівень

Зміст роботи

Термін участі

Результативність

 

 

 

 

 

 

Розділ 10. Упровадження інноваційних технологій

 

з/п

Назва технології

Де упроваджується

Термін упровадження

Форми упровадження

Результат

 

 

 

 

 

 

Розділ 11. Навчально-матеріальна база_________

№ з/п

Назва роздаткового, дидактичного матеріалу, обладнання, виготовленого вчителем

Дата виготовлення

Де

викорис­товується

Результат

 

 

 

 

 

 

Характеристика якості освіти Розділ 1. Динаміка досягнень студентів

 

з/п

Дата проведення зрізу знань

Група

Кількість студентів

Результат

 

 

 

 

 

Розділ 2. Участь в олімпіадах, конкурсах, МАН

 

з/п

Рік проведення

Назва заходу

Рівень

Кіль кість студентів

Результативність

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Організація позаколеджної роботи з предмету

 

з/п

Рік проведення

Назва заходу

Рівень

Кіль кість студентів

Результативність

 

 

 

 

 

 

Творчі матеріали

У даному розділі викладач представляє свої творчі доробки.

Портфоліо можна оформляти і за такою схемою:

Загальні відомості

 1. Прізвище, ім'я, по батькові________________________________
 2. Дата народження________________________________
 3. Освіта_________________________________________
 4. Який навчальний заклад закінчив_______________________
 5. Спеціальність за дипломом_____________________________
 6. Кваліфікація за дипломом______________________________
 7. Диплом: серія_______ №___________ , дата видачі_______ р.
 8. Домашня адреса_________________________ Телефон___________

Службові відомості

 1. Посада_______________________________________
 2. Проблема з предмету над якою працює:_____________________________________________

11 .Які предмети і на яких спеціальностях викладає_______________________________________

 1. Позаколеджна робота з предмета___________________________________________________
 2. Кураторство___________________________________________________________________
 3. Самоосвіта (Зміст роботи, виконання)_______________________________________________
 4. Інформація про проведення відкритих занять (Рік, дата проведення, група, тема заняття).___________________________________________________________________________
 1. Інформація про відвіданні заняття (Рік, дата, П.І.Б. викладача, дисципліна, тема заняття).
 2. Інформація про участь у позаколеджних заходах (засіданнях МО, педрадах, конференціях, конкурсах, виставках, предметних тижнях и т.д.) (Вказати рік, дату, назву заходу, форму участі).
 3. Інформація про відвідування позаколеджних заходів (засідань МО, конференцій, семінарів, консультацій) (Вказати рік, дату, тип заходу, місце проведення, тему заходу)___________________________________________________________________________
 1. Інформація про участь студентів у позаколеджних заходах з дисципліни (Рік, дата, тип заходу, місце проведення, кількість учасників, результативність - зайняті призові місця)
 2. Друкована продукція: (Назва, видавництво, рік)
 3. Підвищення кваліфікації. (Назва навчального закладу/установи, період навчання, тематика підвищення кваліфікації, № свідоцтва, тема до курсового завдання)
 4. Проходження атестації. (Дата, результати атестації)
 5. Заохочення, нагороди, почесні звання
 6. Документи і матеріали із досвіду роботи, розроблені викладачем (зміст зразків і документів, що ілюструють можливості та досягнення його власника):
 7. Рівень володіння комп'ютером.____________________________________________________

Захист освітнього проекту як форма атестації педагогів

Захист освітнього проекту - це показ проблематики, якою займається педагог і пропонованих ним способи її вирішення.

Захист проекту - це не «відкрите заняття», на якому видно лише фрагмент взаємодії викладача та студента, це демонстрація його уміння вирішувати педагогічні проблеми, метою яких є формування компетентного випускника.

В основі захисту є демонстрація портфоліо, точніше висвітлених у ньому результати* усієї педагогічної діяльності викладача.

У ході захисту педагог доказує, що матеріали, які ввійшли в його портфоліо, є показниками володіння сучасними освітніми технологіями, рівня його професійної майстерності.

Атестаційна комісія навчального закладу на основі ознайомлення з результатами роботи та матеріалами, висвітленими в портфоліо, прослухавши публічний захист освітнього проекту, робить висновок про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії.

Захист портфоліо проводиться в кілька етапів:

 1. Презентація портфоліо
 2. Відповіді на питання за змістом представлених документів.
 3. Обговорення результати захисту членами атестаційної комісії.
 4. Повідомлення викладачу висновків і рекомендацій атестаційної комісії.

Портфоліо подається на розгляд атестацшної комісії за два тижні до проходження атестації. Після розгляду матеріалів атестаційною комісією доцільно оформляється рецензія на матеріали.

Рецензія може включати такі розділи:

відповідність поданого матеріалу до вимог на заявлену кваліфікаційну категорію;

повнота  розкриття професійних досягнень  і ефективності педагогічної діяльності викладача, який атестується;

позитивні сторони і недоліки професійної діяльності;

оцінка роботи.

 

 
Back to top