Олимпиада 2016 Microsoft Office Word

как отправить заявку на кредит во все банки
онлайн заявка на кредит наличными.

Центр підготовки та перепідговки робітничих кадрів №1

Завдання

для проведення олімпіади

з  економіки

в професійно – технічному навчальному закладі

                                        Склала:

                                                                                викладач Арнаутова Т.В.

Кривий Ріг

2016

І Дати коротку відповідь (6 б):

 1. Хто є основоположником економіки?

_________________________________________________________________

 1. Що вивчає економіка?

_________________________________________________________________

 1. Назвіть види господарської діяльності.

_________________________________________________________________

 1. Що таке споживання?

_________________________________________________________________

 1. Що таке обмін?

_________________________________________________________________

 1. Що таке виробництво?

_________________________________________________________________

ІІ Тестові завдання  за темою «Потреби та споживчі блага» (10 б.)

 1. Укажіть визначення поняття «потреби» як економічної категорії.

А) необхідність у певних речах, бажання володіти ними, відчуття нестачі, що виникає тоді, коли це бажання залишається незадоволеним;

Б) об`єктивна умова існування людини;

В) джерело самореалізації людини;

Г) усі визначення людини.

     2. Укажіть, що належить до економічних потреб.

         а) потреби, які можуть бути задоволені шляхом споживання матеріальних

              благ та послуг;

        б) блага, що необхідні людині;

        в) блага та послуги, які людина може придбати на свої обмежені ресурси;

        г) гроші, щоб придбати необхідні матеріальні блага та послуги.

     3. Для задоволення біологічних потреб людині досить мати одне пальто. Чим

         пояснити те, що більшість людей мають їх кілька?

        А) відсутністю можливості купити інші речі;

        Б) бажанням покращити свої життєві умови;

        В) необхідності витратити зайві гроші;

        Г) бажанням мати більшу кількість пальт, ніж у кого-небудь із знайомих.

   4. Укажіть, що таке економічні блага.

       А) блага, які є обмеженими у порівнянні з потребами;

       Б) блага, які вироблені завдяки витратам праці;

       В) блага, які люди споживають;

       Г) блага, які мають.

   5. Укажіть правильне твердження щодо економічних благ. Блага:

      А) створюються працею людини;

      Б) є обмеженими і не відтворюваними;

      В) є обмеженими і корисними;

      Г) немає правильної відповіді.

   6.Укажіть твердження, яке найкраще характеризує поняття «спадна гранична

       корисність».

     А) одночасно зі збільшенням споживання товару загальне задоволення, яке ви

          отримуєте від споживання, зменшується

     Б) додаткове задоволення, яке ви отримуєте від кожної додаткової одиниці

         спожитого товару, має тенденцію до зменшення

     В) ступінь задоволення від споживання товару обернено пропорційна

          зростанню його ціни

     Г) додаткове задоволення, яке ви отримуєте від додаткової спожитої одиниці

         товару, має тенденцію до збільшення.

    7. Економісти вважають, що споживач намагається максимізувати:

    А) граничну корисність

    Б) загальну корисність

    В) середню корисність

    Г) різницю між загальною і граничною корисністю.

 1. Особистий інтерес кожної окремої людини А. Сміт називав природним

егоїзмом. Вважають, що він є:

  А) шкідливим для суспільства

  Б) корисним для суспільства

  В) рушійною силою економічного і соціального прогресу

  Г) причиною втручання держави в економіку.

 1. Укажіть термін, який відображає здатність та бажання людей платити за що - небудь?

  А) бажання

  Б) попит

  В) необхідність

  Г) потреба.

   10. Укажіть, чим керується нині більшість споживачів в Україні:

  А) постійною зміною структури споживання

  Б) запасом товарів

  В) максимізацією добробуту

  Г) низьким рівнем споживання.

ІІІ Дати відповідь на запитання (5 б.):

 1. Коли природний ресурс стає сировиною?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Назвіть основні риси підприємця.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поясніть, чи можна гроші вважати капітальними  ресурсами.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чи може природа створювати капітал?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Приведіть приклад: коли земля є засобом праці, а коли вона – предмет праці.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

   ІУ. Задача (5 б.):

  У господарстві було використано:

№ п/п Матеріали Сума, в грн..
1. Олія для харчування робітників 10 000
2. Олія на виготовлення фарб 5 000
3. Зерна на годівлю худоби 1 000
4 Зерна на виготовлення продуктів харчування  для робітників 2 000
     

Розрахувати, скільки всього грошей було витрачено на засоби виробництва.

У. Завдання (6 б) Працездатне населення України у 2000 році було розподілено за галузями економіки:

Галузь

Кількість

млн..

Осіб

%

Промисловість 7,8  
Сільське господарство 5,0  
Будівництво 2,4  
Транспорт і зв`язок 1,8  
Торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне постачання та збут 1,9  
Житлово-комунальне господарство та невиробничі види побутового обслуговування населення 1,0  
Охорона здоров’я, фізкультура і спорт, соціальне забезпечення 1,5  
Освіта, культура,мистецтво, наука та наукове обслуговування 3,0  
Апарат органів державного та господарського управління, кооперативних та господарських організацій 0,4  
Інші галузі 0,6  
Всього:   100 %

УІ Завдання  (3 б)

 1. Укажіть, що характеризує економічні блага:

А) здатність задовольняти потребу;

Б) рідкість;

В) цінність;

Г) всі відповіді є правильними.

     2. Укажіть, як можна класифікувати ювелірні прикраси, придбані в подарунок:

          А) товар виробничого призначення;

          Б) економічне блага;

          В) вільне благо;

        Г) конкурентне благо.

    3. Укажіть правильне визначення поняття «гранична корисність»:

        А) задоволення від споживання певної кількості благ;

        Б) задоволення від споживання додаткової одиниці блага;

        В) задоволення від споживання декількох благ, придбання за наявні кошти;

        Г) задоволення, що було б отримане від споживання блага, на яке не

            вистачило коштів.

УІІ Завдання  (5 б)

Установіть відповідність між факторами виробництва та їхньою класифікацією  в економічній науці.

1 Проект нового житлового будинку а Земля
2 Підйомний кран б Праця
3 Пісок в капітал
4 Установлення сантехніки слюсарем г Підприємницькі здібності
5   д Інформація

УІІІ Завдання  (10 б):

 1. Вартість товару – це:

А кількість витрачених на його покупку грошей;

Б кількість робочого часу, витраченого на його виробництво;

В його ціна;

Г одна з властивостей товару.

 1. Товарне господарство – це такий тип господарства, де блага виробляються:

А для обміну;

Б продажу або обміну;

В особистого споживання;

Г колективного споживання.

               3. Що не є специфічною рисою натурального господарства?

        А замкнена система організаційно-економічних відносин;

        Б суспільний поділ праці;

        В прямі економічні зв’язки між виробництвом та споживанням;

        Г ручна універсальна праця.

        людини й обмінюватися шляхом купівлі – продажу

         характеризують:

        А товар;

        Б суб’єкт;

        В попит;

        Г гроші.

        А продукт праці, призначений для дарування;

        Б продукт праці, призначений для продажу або обміну;

        В продукт праці, створений для себе;

        Г продукт праці, призначений для обміну.

Відповідь:

І :

 1. 1.АРІСТОТЕЛЬ
 2. 2.Господарську діяльність людини
 3. 3.Виробництво, обмін, споживання
 4. 4.Споживання – це використання товарів і послуг на власну користь
 5. 5.Обмін – це заміна одного блага на інше.
 6. 6.Виробництво – це створення економічних благ.

ІІ Відповіді: 1А; 2В; 3Б; 4А; 5Б; 6А; 7А; 8В; 9Г; 10В.

ІІІ

ІУ 6 000

У 1Д; 2В; 3А; 4 Б.

УІ г; в; а.

УІІ

УІІІ Г; б; а; б.

Back to top