Товарознавство

как отправить заявку на кредит во все банки
онлайн заявка на кредит наличными.

Принципи товарознавства

Принципами товарознавства є: безпека, ефективність, сумісність, взаємозамінюваність і систематизація.

Безпека - засадничий принцип, який полягає у відсутності недопустимості риску, пов'язаної з можливістю нанесення товаром або послугою або процесом збитку життю, здоров'ю і майну людей.

Ефективність - принцип, полягає в досягненні найбільш оптимального результату при виробництві, упаковці, зберіганні, реалізації і вжитку (експлуатації) товарів.

Сумісність - принцип, визначуваний придатністю одного товару, процесу або послуги для використання замість іншого товару.

Взаємозамінюваність - принцип, визначуваний придатністю одного товару, процесу або послуги для використання замість іншого товару, процесу або послуги в цілях виконання одних тих же вимог.

Систематизація - принцип, що полягає у встановленні певної послідовності однорідних, взаємозв'язаних товарів, процесів і послуг.

Перспективи розвитку споживчого ринку зв'язані: 

     -Із заходами державного регулювання сфери торгівлі шляхом підтримки вітчизняного виробника

     -Із заходами підтримки незахищених верств населення

     -Із створенням інфраструктури торгівлі, конкурентного середовища

     -Проведення ярмарків

     -Посилення контролю за якістю товарів

     -Дотримання правил торгівлі

Товарознавці - фахівці, що забезпечують просування товарів від виробників до споживачів з врахуванням асортиментної, якісної, кількісної і вартісної характеристик товару, а також запитів споживачів.

Товарознавець повинен знати в області товарознавства:

     -емпіричні і аналітичні методи, що дозволяє найраціональніше знатися на всьому різноманітті асортиментного переліку;

     -асортимент, показники, що його характеризують, способи і етапи управління асортиментом;

     -основні напрями розвитку і вдосконалення асортименту;

     -види, функції, форми і засоби товарної інформації;

     -товарознавчі характеристики товарних груп і конкретних товарів;

Товарознавець повинен уміти:

     -класифікувати, аналізувати і узагальнювати результати

     -визначати і аналізувати показники асортименту для досягнення раціональної асортиментної політики організації; - оцінки товарів по різних ознаках;

     -оцінювати якість товарів шляхом вибору найбільш прийнятної номенклатури властивостей і показників;

     -проводити діагностику дефектів;

     -ідентифікувати товарні партії, розраховувати і відбирати проби;

     -визначати приймання і бракування товару;

     -проводити виміри товарів і товарних партій;

     -забезпечувати підготовку товарів до реалізації;

     -працювати з конкретними товарами.

предмет, мета і завдання товарознавства

Продукція виробляється в результаті діяльності і призначається для задоволення яких-небудь потреб. Під діяльністю розуміють і людську діяльність, і життєдіяльність біологічних об'єктів. До продукції можна віднести тканини, сировину, що комплектують вироби, а також бавовняні і льняні волокна.

Продукція може бути створена в результаті матеріальної і нематеріальної діяльності. Нематеріальна продукція - це послуги, коштовні папери і ін.

Матеріальна продукція, яка призначена для купівлі-продажу, є товаром.

Товар - це продукт матеріальної діяльності, створений для продажу і задовольняючий які-небудь потреби. Товар володіє певними споживчими властивостями, які створюють споживчу вартість в товарі.

Товарознавство як наука і учбова дисципліна вивчає споживчі властивості товарів. Термін «товарознавство» складається з двох слів: «товар» і «ведення», що означає «знання про товари». Є багато визначень товарознавства. Наприклад, К. Маркс вважав, що «споживчі вартості товарів складають предмет особливої дисципліни - товарознавство».

На Міжнародній теоретичній конференції викладачами вищої школи по питаннях загального товарознавства (вересень 1962 р.) в Лейпцігу дано таке визначення: «Товарознавство є природничонауковою дисципліною, предметом якої є споживча вартість товарів».

За визначенням М. А. Ніколаєвой, «товарознавство - це наука про засадничі характеристики товарів, що визначають їх споживчі вартості, і чинники забезпечення цих характеристик».

Споживчі вартості є предметом товарознавства.

Мета товарознавства - вивчення засадничих характеристик товару, складових його споживчої вартості, а також їх змін на всіх етапах товарознавства.

Для досягнення цієї мети, товарознавство як наука і учбова дисципліна повинно вирішувати наступні завдання:

-чітке визначення засадничих характеристик, складових його наукові основи;

-систематизація безлічі товарів шляхом раціонального вживання методів товарознавства і          кодування;

-управлінням асортиментом організації;

-визначення номенклатури споживчих товарів;

-оцінка якості товарів, у тому числі вітчизняних і імпортних;

-виявлення градацій якості і дефектів товарів, причин їх виникнення і заходів по попередженню реалізації неякісних товарів;

-визначення кількісних характеристик одиничних екземплярів товарів і товарних партій;

-забезпечення якості і кількості товарів на різних етапах їх технологічного циклу шляхом обліку тих, що формують  і регулювання зберігаючих чинників;

-встановлення видів товарних втрат, причин їх виникнення і розробка заходів по їх попередженню або зниженню;

-iнформаційне забезпечення руху товару від виробника до споживача;

-товарознавча характеристика конкретних товарів.

Принципи товарознавства

Принципами товарознавства є: безпека, ефективність, сумісність, взаємозамінюваність і систематизація.

Безпека - засадничий принцип, який полягає у відсутності недопустимості риску, пов'язаної з можливістю нанесення товаром або послугою або процесом збитку життю, здоров'ю і майну людей.

Ефективність - принцип, полягає в досягненні найбільш оптимального результату при виробництві, упаковці, зберіганні, реалізації і вжитку (експлуатації) товарів.

Сумісність - принцип, визначуваний придатністю одного товару, процесу або послуги для використання замість іншого товару.

Взаємозамінюваність - принцип, визначуваний придатністю одного товару, процесу або послуги для використання замість іншого товару, процесу або послуги в цілях виконання одних тих же вимог.

Систематизація - принцип, що полягає у встановленні певної послідовності однорідних, взаємозв'язаних товарів, процесів і послуг.

Перспективи розвитку споживчого ринку зв'язані: 

     -Із заходами державного регулювання сфери торгівлі шляхом підтримки вітчизняного виробника

     -Із заходами підтримки незахищених верств населення

     -Із створенням інфраструктури торгівлі, конкурентного середовища

     -Проведення ярмарків

     -Посилення контролю за якістю товарів

     -Дотримання правил торгівлі

Товарознавці - фахівці, що забезпечують просування товарів від виробників до споживачів з врахуванням асортиментної, якісної, кількісної і вартісної характеристик товару, а також запитів споживачів.

Товарознавець повинен знати в області товарознавства:

     -емпіричні і аналітичні методи, що дозволяє найраціональніше знатися на всьому різноманітті асортиментного переліку;

     -асортимент, показники, що його характеризують, способи і етапи управління асортиментом;

     -основні напрями розвитку і вдосконалення асортименту;

     -види, функції, форми і засоби товарної інформації;

     -товарознавчі характеристики товарних груп і конкретних товарів;

Товарознавець повинен уміти:

     -класифікувати, аналізувати і узагальнювати результати

     -визначати і аналізувати показники асортименту для досягнення раціональної асортиментної політики організації; - оцінки товарів по різних ознаках;

     -оцінювати якість товарів шляхом вибору найбільш прийнятної номенклатури властивостей і показників;

     -проводити діагностику дефектів;

     -ідентифікувати товарні партії, розраховувати і відбирати проби;

     -визначати приймання і бракування товару;

     -проводити виміри товарів і товарних партій;

     -забезпечувати підготовку товарів до реалізації;

     -працювати з конкретними товарами.

Tоварознавча характеристика конкретних товарів.

Товарознавство відноситься до основоположних учбових дисциплін при формуванні професійної компетентності товарознавців, експертів, комерсантів і маркетологів. Крім того, основи товарознавчих знань необхідні бухгалтерам, економістам, менеджерам, оскільки облік, планування товарних ресурсів, аналіз фінансово-господарської діяльності, управління виробництвом і інші види професійної діяльності повинні здійснюватися з урахуванням особливостей товарів, їх основоположних характеристик і можливих змін при виробництві, транспортуванні, зберіганні і реалізації.

Товарознавство  не єдина дисципліна, необхідна для професійної підготовки фахівців: експертів, товарознавців, комерсантів, маркетологів і ін. Вона пов'язана з іншими дисциплінами між наочними зв'язками: передуючими, супутніми і подальшими.

Попередніми зв'язками товарознавство сполучене з рядом природничо-наукових і математичних дисциплін - фізикою, хімією, біологією, мікробіологією, математикою, а також із загально професійною дисципліною - основи стандартизації, метрології і сертифікації. Знання цих дисциплін необхідне для глибшого розуміння оцінки споживчих властивостей товарів, їх змін при виробництві і зберіганні.

Одночасно товарознавство є базовою учбовою дисципліною для багатьох загально професійних і спеціальних дисциплін - організації і технології комерційної діяльності, економіки, бухгалтерського обліку, маркетингу і ін. Їх об'єднують подальші і супутні міжпредметні зв'язки .

Як приклад,  товарознавство споживчих товарів включає загальну частину і приватне товарознавство. Загальна частина товарознавства присвячена  розгляду теоретичних основ, які є основоположними для приватних розділів товарознавства. У ній приводяться товарознавчі характеристики конкретних груп товарів. Проте без знання теоретичних основ складно дати повну і об'єктивну оцінку основоположних характеристик будь-якого товару.

Спеціальне товарознавство аналізує стан і перспективи розвитку відповідного сегменту ринку, класифікацію товарів на асортиментні групи та інші структурні елементи нижчих ступенів. У окремих підрозділах приватного товарознавства приводиться узагальнена і систематизована товарознавча характеристика асортиментних груп, видів і різновидів товарів.

Будь-яка наука і професійна діяльність базуються на окремих принципах.

Принцип (лат. ргіпсіріит - основа, почало) - основне початкове положення якої-небудь теорії, учення, керівна ідея, основне правило діяльності.

Принципами товарознавства є: безпека, ефективність, сумісність, взаємозамінюваність і систематизація.

З урахуванням різноманіття об'єктів систематизація в товарознавстві має надзвичайно важливе значення, оскільки дозволяє об'єднати у взаємозв'язані взаємопідлеглі категорії (систематичні категорії), скласти систему, побудовану по певному плану.

Принцип систематизації покладений в основу групи методів, до складу котрих входять ідентифікація, класифікація, узагальнення і кодування. Він широко застосовується в товарознавстві.

Системний підхід до управління рухом товару, що базується на принципі систематизації, означає, що кожна система є інтегровано цілою, навіть якщо вона складається з окремих, роз'єднаних підсистем. Системний підхід дозволяє побачити товар, його товарознавчі характеристики, процеси по забезпеченню якості і кількості як комплекс взаємопов’язаних підсистем, об’єднаних загальною метою, розкрити його інтеграційні властивості, внутрішні і зовнішні зв'язки.

Товарознавство представлене у вигляді нововведень, вірніше за інновації. Маються на увазі технологічні інновації, які перетворили мир сучасного товарного виробництва. Причому інновація відповідно до міжнародних стандартів («Керівництво Фраськаті», «Керівництво Осло» і ін.) визначається як конечний результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту упровадженого на ринку.

Комерційний аспект визначає інновацію як економічну необхідність, усвідомлену через потреби ринку, особливо в глобальному масштабі.

Маркетинг як засіб аналізу для успішного виходу продуктів на ринок включає можливість уявлення і самих технологій, як інтелектуального товару, і питання реклами.

Інновації у поєднанні з дотриманням екологічних вимог повинні забезпечити майбутнє ефективного товарного виробництва.

 Детальніше - презентація

Back to top